Investor Relations

Kallelse till ordinarie bolagsstämma

2020-06-01

Aktieägarna i Hubory AB kallas härmed till årsstämma den 29 juni 2020 kl. 09.00 i bolagets lokaler på Östermalmsgatan 87E, Stockholm.

Nyemission

Uppdatering 2020-03-13

Förlängd teckningsperiod i den pågående spridningsemissionen. 
 
Styrelsen i Hubory AB har beslutat om att förlänga teckningsperioden i den pågående spridningsemissionen till den 30 mars 2020. Bakgrunden till beslutet är den extrema situation som just nu råder i Sverige och världen med anledning av Corona-viruset. 

 

Uppdatering 2020-03-03

Hubory har ingått avtal med partner i Storbritannien och förlänger teckningstiden. 

Hubory har tecknat avtal med en partner i Storbritannien, vilket innebär ett genombrott i Bolagets satsningar för att uppnå internationell expansion. Storbritannien är en mycket intressant marknad för företag som verkar inom fiber- och bredbandsindustrin.

Avtalet, som löper under en femårsperiod innebär intäkter för Hubory på ca 1 – 1,5 Mkr under innevarande år, med beräknade årsvisa fördubblingar under avtalsperioden.

Mot bakgrund av denna händelse beslutade styrelsen den 2 mars att förlänga teckningsperioden i den pågående spridningsemissionen till den 13 mars 2020

2020-02-17

Hubory AB genomför just nu en företrädesemission för att expandera sin verksamhet inför en kommande börsnotering. 

17 FEBRUARI 2020 TILL DEN 4 MARS 2020

Kallelse till extra bolagsstämma

2019-11-13
Aktieägarna i Hubory AB kallas härmed till extra bolagsstämma den 29 november 2019 kl. 09 i bolagets lokaler på Östermalmsgatan 87E, Stockholm.

Nyemission

Styrelsen i Hubory har beslutat genomföra en nyemission med stöd av bemyndigande från årsstämman den 25 april 2019. Nyemissionen omfattar högst 10 000 000 aktier, teckningstiden pågår 17/6 – 1/7 2019.

Kallelse till årstämma

2019-03-25
Aktieägarna i Hubory AB kallas härmed till årsstämma den 25 april 2019 kl. 15.00 i bolagets lokaler på Östermalmsgatan 87E, Stockholm

sv_SE
en_GB sv_SE