Investor Relations

Kallelse till årsstämma 11 maj 2023

2023-04-13

Aktieägarna i Hubory AB kallas härmed till årsstämma torsdagen den 11 maj 2023.

Kallelse till extra bolagsstämma fredag 11 november 2022

2022-10-27

Aktieägarna i Hubory AB kallas härmed till extra bolagsstämma fredag 11 november 2022.

Kallelse till årsstämma 30 juni 2022

2022-06-02

Aktieägarna i Hubory AB kallas härmed till årsstämma torsdagen den 30 juni 2022.

Kallelse till årsstämma 9 juni 2021

2021-05-12

Aktieägarna i Hubory AB kallas härmed till årsstämma onsdagen den 9 juni 2021.

Med anledning av coronaviruset har styrelsen beslutat att bolagsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående och att aktieägare ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt endast per post före stämman. Information om de av årsstämman fattade besluten offentliggörs den 9 juni 2021, eller så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt.

Kallelse till ordinarie bolagsstämma

2020-06-01

Aktieägarna i Hubory AB kallas härmed till årsstämma den 29 juni 2020 kl. 09.00 i bolagets lokaler på Östermalmsgatan 87E, Stockholm.

Nyemission

Uppdatering 2020-03-13

Förlängd teckningsperiod i den pågående spridningsemissionen. 
 
Styrelsen i Hubory AB har beslutat om att förlänga teckningsperioden i den pågående spridningsemissionen till den 30 mars 2020. Bakgrunden till beslutet är den extrema situation som just nu råder i Sverige och världen med anledning av Corona-viruset. 

 

Uppdatering 2020-03-03

Hubory har ingått avtal med partner i Storbritannien och förlänger teckningstiden. 

Hubory har tecknat avtal med en partner i Storbritannien, vilket innebär ett genombrott i Bolagets satsningar för att uppnå internationell expansion. Storbritannien är en mycket intressant marknad för företag som verkar inom fiber- och bredbandsindustrin.

Avtalet, som löper under en femårsperiod innebär intäkter för Hubory på ca 1 – 1,5 Mkr under innevarande år, med beräknade årsvisa fördubblingar under avtalsperioden.

Mot bakgrund av denna händelse beslutade styrelsen den 2 mars att förlänga teckningsperioden i den pågående spridningsemissionen till den 13 mars 2020

2020-02-17

Hubory AB genomför just nu en företrädesemission för att expandera sin verksamhet inför en kommande börsnotering. 

17 FEBRUARI 2020 TILL DEN 4 MARS 2020

Kallelse till extra bolagsstämma

2019-11-13
Aktieägarna i Hubory AB kallas härmed till extra bolagsstämma den 29 november 2019 kl. 09 i bolagets lokaler på Östermalmsgatan 87E, Stockholm.

Nyemission

Styrelsen i Hubory har beslutat genomföra en nyemission med stöd av bemyndigande från årsstämman den 25 april 2019. Nyemissionen omfattar högst 10 000 000 aktier, teckningstiden pågår 17/6 – 1/7 2019.

Kallelse till årstämma

2019-03-25
Aktieägarna i Hubory AB kallas härmed till årsstämma den 25 april 2019 kl. 15.00 i bolagets lokaler på Östermalmsgatan 87E, Stockholm

sv_SE